De kunst van het klagen. Een gesprek met Björn Schmelzer van Graindelavoix.

(Tekst: Régis Dragonetti)

© Koen Broos
© Koen Broos
© Koen Broos
  • Hamvraag is hoe je die moet uitvoeren. Partituren laten namelijk altijd ruimte voor interpretatie.
  • Aanvankelijk komt er weinig musicologische rigueur aan te pas en speelt men volgens de heersende, romantische opvatting.
  • Vanaf de jaren zeventig maakt de historische of authentieke uitvoeringspraktijk opgang. Een interpretatie wordt in zekere zin een (poging tot) reconstructie: muziek ‘zoals die ooit geklonken moet hebben’ met de correcte instrumenten, aantal muzikanten, frasering, tempo, zangwijze… Vlaanderen laat zich niet onbetuigd. Namen als Kuijcken, Van Immerseel, Herreweghe, Jacobs vinden internationaal weerklank.
  • Aan het begin van de eenentwintigste eeuw werpt Björn Schmelzer met Graindelavoix een knuppel(tje) in het hoenderhok. Het historicisme heeft voor hem afgedaan. Liever bemiddelt hij tussen het verleden en het heden, geïnformeerd maar zonder dogma’s.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store